Contact Us
Organizational Structure
Investment Promotion Bureau  Director  Shi Yinghua
Bureau 1  Deputy Director Li Wenchao
Bureau 2 Deputy Director Yin Zhongjian
Enterprise Management Office
Investment Service Center
Bureau 3 Deputy Director Li Nan
Coastal Office
Comprehensive Management Office
Bureau 4 Deputy Director He Yuan
Party Branch 
Youth League Branch  
Office in Japan Deputy Director Yu Yun